Menu
Your Cart

Politica de Confidențialitate

  1. Informații generale

  Această Politică de confidențialitate (“Politica”) explică modul în care societatea EXTRAMALL INTERNATIONAL GROUP S.R.L. (denumită în continuare: ”EXTRAMALL INTERNATIONAL GROUP S.R.L.” sau ”Societatea”) colectează, procesează şi protejează datele dumneavoastră cu caracter personal.

  EXTRAMALL INTERNATIONAL GROUP S.R.L. cunoaște importanța datelor dumneavoastră și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora, prelucrând datele dumneavoastră personale în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), cu Legea 190/2018 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679.

  Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificari ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care vă rugăm să verificați periodic conținutul acestei Politici de Confidențialitate.

  Cu privire la datele cu caracter personal pe care le colectăm, EXTRAMALL INTERNATIONAL GROUP S.R.L. este “operator de date”, adică entitatea care stabileşte scopurile şi mijloacele prin care datele cu caracter personal sunt prelucrate.

  În cazul în care doriți să ne contactați în legătură cu informaţiile dumneavoastră cu caracter personal sau această Politică, folosiți următoarele date de contact:

  Denumirea societatii: EXTRAMALL INTERNATIONAL GROUP S.R.L.
  Adresa: Bucuresti, Sema Parc, Splai Independentei 319, 060044, cladire F, obiectiv 152, sc.1, et.1 Date înregistrare la Registrul Comertului: nr. J40/15389/13.11.2020, CUI RO 38173688,

  Telefon: 0219430/0213711771

  1. Principii legate de prelucrarea datelor cu caracter personal

  „Legalitate, echitate și transparență”: Datele cu caracter personal sunt prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată.

  „Limitări legate de scop”: Datele cu caracter personal sunt colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri;

  „Reducerea la minimum a datelor”: Datele cu caracter personal sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate;

  „Exactitate”: Datele cu caracter personal sunt exacte și, în cazul în care este necesar, vor fi actualizate; datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt șterse sau rectificate fără întârziere;

  „Limitări legate de stocare”: Datele cu caracter personal sunt păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele;

  „Integritate și confidențialitate”: Datele cu caracter personal sunt prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.

  „Responsabilitate”: EXTRAMALL INTERNATIONAL GROUP S.R.L. aplică proceduri și politici eficiente pentru a respecta legislația europeană și națională cu privire la protecția datelor cu caracter personal în vigoare.

  1. Scopurile și temeiurile colectării și prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal

  EXTRAMALL INTERNATIONAL GROUP S.R.L. colectează și prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal pentru următoarele scopuri:

  – pentru desfășurarea relației contractuale dintre dumneavoastră şi EXTRAMALL INTERNATIONAL GROUP S.R.L., respectiv pentru a vă procesa comenzile, pentru validarea, expedierea şi facturarea comenzii plasate dumnevoastră, informarea dumneavoastră asupra stării comenzii, organizarea returului de produse comandate etc.

  Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop are la bază contractul încheiat între dumneavoastră și EXTRAMALL INTERNATIONAL GROUP S.R.L.. Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru executarea acestui contract. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea derulării raporturilor contractuale dintre dumneavoastră și EXTRAMALL INTERNATIONAL GROUP S.R.L.

  – în scop de marketing, pentru a vă informa cu privire la campaniile promoționale, pentru a vă comunica știri despre produsele noastre, în cazul în care vă dați consimțământul;

  – pentru îndeplinirea obligațiilor legale care incumbă EXTRAMALL INTERNATIONAL GROUP S.R.L.  în contextul serviciilor prestate prin intermediul Site-ului, inclusiv a obligațiilor în materie fiscală, precum și în materie de arhivare.

  Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop este necesară în baza unor obligații legale.

  – în același timp, folosim datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a ne îmbunătăți produsele și experiența dumneavoastră atunci când faceți cumpărături de la noi prin orice canal de vânzare.

  1. Tipuri de date colectate:

  Datele colectate de EXTRAMALL INTERNATIONAL GROUP S.R.L. sunt: numele si prenumele, sex, adresa de e-mail, adresa de livrare, detalii de facturare, metoda de plata, numar de telefon, datele cardului bancar etc.

  1. Cum colectam:

  – prin comandă (prin internet sau telefonic) – atunci când comandați produse, trebuie să ne oferiți datele dumneavoastră cu caracter personal pentru ca să vă putem procesa comanda;

  – prin înregistrare – în contextul creării contului de utilizator, în contextul plasării unei comenzi prin intermediul site-ului nostru extramall.ro sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea Site-ului.

  1. Durata pentru care vă prelucrăm datele

  EXTRAMALL INTERNATIONAL GROUP S.R.L.  va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

  În cazul în care sunteți client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform obligaţiilor legale care revin în sarcina EXTRAMALL INTERNATIONAL GROUP S.R.L. (de ex., în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).

  În situaţia în care sunteți client și vă exercitați opțiunea de ştergere a contului de utilizator, nu vă vom mai trimite e-mailuri și/sau sms-uri de acest gen. Totuși, dorim să vă informăm că ștergerea contului nu va avea ca efect automat ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

  În cazul în care doriți să nu vă mai fie prelucrate datele cu caracter personal sau dacă doriți ștergerea datelor, vă puteți exercita drepturile detaliate la punctul 9 de mai jos. În cazul în care solicitați ştergerea contului, însă pe acel cont există cel puţin o comandă activă, cererea de ştergere a contului va putea fi înregistrată numai după livrarea produselor şi finalizarea ultimei comenzi active.

  Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing EXTRAMALL INTERNATIONAL GROUP S.R.L. va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de EXTRAMALL INTERNATIONAL GROUP S.R.L. pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

  1. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

  Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, EXTRAMALL INTERNATIONAL GROUP S.R.L. poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină EXTRAMALL INTERNATIONAL GROUP S.R.L. în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT).

  1. Transferul datelor cu caracter personal

  Datele cu caracter personal furnizate către EXTRAMALL INTERNATIONAL GROUP S.R.L. pot fi transferate în afara României, dar doar către state din Uniunea Europeană.

  Niciun fel de date cu caracter personal nu sunt transferate către destinatari din țări din afara Uniunii Europene fără a se asigura protecția eficientă a acestor date. În cazurile în care este absolut necesar și în contextul activităților și operațiunilor societății EXTRAMALL INTERNATIONAL GROUP S.R.L., transferul datelor cu caracter personal în afara Uniunii Europene poate fi permis, în mod excepțional, atâta timp cât se garantează protecția eficientă pentru prelucrarea în siguranță a datelor cu caracter personal, în conformitate cu Regulamentul Nr. 679/2016 și cu luarea tuturor măsurilor necesare în fața Autorității pentru Protecția Datelor, înainte de transferul efectiv al datelor, în acele zone unde, conform regulamentului menționat mai sus, este necesară autorizarea prealabilă din partea Autorității competente cu privire la transferul datelor.

  1. Drepturile de care beneficiați

  În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

  – dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către EXTRAMALL INTERNATIONAL GROUP S.R.L., conform celor descrise în prezentul document;

  – dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea EXTRAMALL INTERNATIONAL GROUP S.R.L.  cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;

  – dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către EXTRAMALL INTERNATIONAL GROUP S.R.L.  a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea – datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

  – dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive: (i) acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; (ii) în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; (iii) în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze; (iv) în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; (v) în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; (vi) datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.

  Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, EXTRAMALL INTERNATIONAL GROUP S.R.L.  să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

  – dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care daca aveti îndoieli cu privire la exactitatea datelor, precum si in alte cazuri prevazute de lege;

  – dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către EXTRAMALL INTERNATIONAL GROUP S.R.L.  către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;

  – dreptul la opoziție – respectiv dreptul de a vă opune prelucrării datelor cu caracter personal care se bazează pe un temei legal pe care EXTRAMALL INTERNATIONAL GROUP S.R.L. îl consideră legitim. In plus, aveți dreptul de a vă  opune în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal în scopuri de marketing direct.

  – dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;

  – dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

  1. Securitatea datelor

  EXTRAMALL INTERNATIONAL GROUP S.R.L. va lua măsuri adecvate de  securitate, inclusiv informarea și instruirea angajaților, cu privire la protecția datelor cu caracter personal împotriva amenințărilor, precum:

  i. pierderea accidentală sau furtul;

  ii. accesul, utilizarea sau dezvăluirea neautorizate;

  iii. copierea, alterarea, falsificarea sau modificarea neautorizată a datelor;

  iv. păstrarea ilegală sau neautorizată a datelor; și

  v. distrugerea accidentală sau ilegală

  Angajații EXTRAMALL INTERNATIONAL GROUP S.R.L. vor lua măsuri potrivite pentru a preveni utilizarea necorespunzătoare sau pierderea datelor cu caracter personal, și pentru a preveni accesul neautorizat la datele cu caracter personal: angajații vor raporta orice situație de utilizare necorespunzătoare sau presupusă utilizare necorespunzătoare, pierdere sau acces neautorizat către Departamentul de Resurse Umane și/sau, posibil, către Departamentul IT, în cazul în care acțiunile de mai sus sunt cauzate de probleme tehnice sau tehnologice.

  Controlul privind nivelul de protecție:

  EXTRAMALL INTERNATIONAL GROUP S.R.L. efectuează cu regularitate controale asupra procedurilor privind colectarea, stocarea și prelucrarea datelor cu caracter personal pentru a verifica eficiența măsurilor aplicate în vederea protecției datelor.

  Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați cu o solicitare la adresa de email: contact@extramall.ro

  Această pagină de Internet folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați următorul link: politica-privind-cookie-urile.

   

  SOCIETATEA EXTRAMALL INTERNATIONAL GROUP S.R.L.